Quyết định số 1964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

23/11/2021

File đính kèm