Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

31/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: