Công văn số 6938/UBND-VX3, ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh V/v tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

05/10/2016

File đính kèm