Kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/03/2016

File đính kèm