Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

23/03/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: