Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030...

09/03/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: