Công văn số 1403/UBND-VX3 ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

09/03/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: