Kế hoạch số 27/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của TTg Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

14/02/2022

File đính kèm