Thông báo số 19/TB-UBND ngày 10/02/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

11/02/2022

File đính kèm