Báo cáo số 365/BC-UBND của UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

06/01/2022

File đính kèm