Kế hoạch số 327/KH-UBND của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025.

06/01/2022

File đính kèm