Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng nền tảng số và dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc

02/02/2021

File đính kèm