Thông báo số 117/TB-UBND ngày 3/6/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn về kết quả chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

05/06/2020

File đính kèm