Báo cáo số 56/BC-BCĐ ngày 25/5/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử về kết quả chỉ đạo, hoạt động của BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

26/05/2020

File đính kèm