Công văn số 3374/UBND-VX3 ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

08/05/2020