Công văn số 2743/UBND-VX3 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

15/04/2020