Công văn số 3067/UBND-HCC1 ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc gắn logo Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

27/04/2020