Công văn số 198/UBND-CN2 ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tích hợp hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia

10/01/2020

File đính kèm