1.380 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cấp mã định danh điện tử

22/12/2021

Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quyết định 1.380 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được cấp mã định danh, gồm: 63 mã định danh điện tử cấp 2; 534 mã định danh điện tử cấp 3; 783 mã định danh điện tử cấp 4 để phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Mã định danh cũng là cơ sở để thực hiện kết nối các phần mềm dùng chung, hệ thống thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng mã định danh tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBND tỉnh quản lý, cấp mã định danh và điều chỉnh danh sách mã định danh phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: