UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt cấp độ an toàn các hệ thống thông tin dùng chung

11/08/2020

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp độ an toàn các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quyết định, các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương; Hệ thống Một cửa điện tử; Hệ thống Thư điện tử công vụ; Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng và dịch vụ hệ thống. Đơn vị vận hành các hệ thống thông tin này là Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: 396 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cấp độ an toàn các hệ thống thông tin được UBND tỉnh phê duyệt là Cấp độ 3; Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế và trong quá trình vận hành hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin tổ chức quản lý, vận hành bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo cấp độ 3 như sau: Thực hiện bảo vệ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thông tin; phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đảm bảo an toàn thông tin; định kỳ đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, báo cáo chủ quản hệ thống thông tin điều chỉnh khi cần thiết; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực thi bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của chủ quản hệ thống thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/8/2020./.

Văn Song

Các tin đã đưa ngày: