Yên Lạc: Nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy chuyển đổi số (11/05/2022)

Thúc đẩy chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số, huyện Yên Lạc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt top dẫn đầu của tỉnh về chuyển đổi số.